پایه اسپیگت spigot یا خود ایستا

از جنس آلومینیوم آلیاژی میباشد در ارتفاع و طرح های مختلف

پایه اسپیگت گرد 30 سانتی و 40 سانتی

پایه اسپیگت مربع 30 سانتی و 40 سانتی

پایه اسپیگت 20 سانتی دو جزیی

پایه اسپیگت نصب از بغل 5 سانتی و 8.5 سانتی