شرکت سپکو با برگزاری دوره های آموزش نصب نرده ،حفاظ و ابزار شناسی به صورت دایم برای کلیه افراد علاقه مند امکان مهارت آموزی برای جوانان را ایجاد کرده است