واحد تراشکاری و فرز کاری سپکو با بهره مندی از اساتید تراشکاری امکان قالب سازی و تراشکاری انواع قطعات تخصصی را دارد