این مدل نرده شیشه ای بوسیله براکت های آلومینیومی U شکل که در واقع پایه های مهار کننده شیشه ها هستند اجرا می شود. 

شیشه به کار رفته در اجرای این مدل نرده از نوع 10 تا 12 میل سکوریت 

و 18 تا 20  میل سکوریت و لمینت می باشد که تا 500 کیلوگرم نیرو را تحمل مینماید.